Disclaimer

Gebruik van deze website is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en gebruik van deze website betekent dat de gebruiker instemt met het volgende.

Informatie op deze website
De inhoud van deze website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld, waarbij ook gebruik wordt gemaakt van informatie van derden. De betrouwbaarheid van derden wordt dan ook zorgvuldig nagegaan en getoetst. Akyla bv kan echter geen garanties geven met betrekking tot de juistheid, kwaliteit of inhoud van welke informatie ook. Akyla bv is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van betreffende informatie. Er kan dan ook op geen enkele manier recht worden ontleend.

Hyperlinks
Bepaalde verwijzingen in deze website kunnen voeren naar informatiebronnen die door derden worden aangeboden en bijgehouden en waarover Akyla bv geen controle heeft. Akyla bv draagt en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie die via andere bronnen wordt aangeboden, voor de privacybescherming op deze websites, voor de diensten die hierop worden aangeboden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van externe links.

Intellectuele eigendommen
Woordmerken en logo’s (hierna te noemen ‘merken’) die vertoond en gebruikt worden op deze website zijn geregistreerde of niet geregistreerde merken van Akyla bv of van anderen en mogen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, niet gebruikt worden in advertentie- of ander reclamemateriaal. Ook de overige intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen doch niet beperkt tot auteursrechten, modelrechten en rechten op databanken, welke verband houden met of rusten op (delen van) deze website of op de afgebeelde zaken, behoren toe aan Akyla bv of derden en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker, houder en/of rechthebbende niet worden gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt.

Dankwoord en nadere informatie
Akyla bv dankt alle eigenaren voor het ter beschikking stellen van informatie, organisatieteksten en logo’s, foto’s en ander materiaal. Vragen die betrekking hebben tot de webpagina dienen gericht te worden aan de afdeling Marketing (marketing@akyla.nl).